کافه_پولشری (۲ تصویر)

.جوینده باشتا پَرِ شکفتِ مرغِ حقیقت رابه چشم خود ببینی!همان ...
۲

.جوینده باشتا پَرِ شکفتِ مرغِ حقیقت رابه چشم خود ببینی!همان ...

اگه بچه داشتم، پسر یا دختر، ازش نمی‌پرسیدم مشق‌هاتو نوشتی یا...
۱

اگه بچه داشتم، پسر یا دختر، ازش نمی‌پرسیدم مشق‌هاتو نوشتی یا...