کاش_دستی_نقشه_را_از_میانه_تا_کند (۲ تصویر)

** #دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽﻓﺮﻗﯽﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ#ﺩﻭﺭﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ #ﻧﺰﺩ...
۲

** #دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽﻓﺮﻗﯽﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ#ﺩﻭﺭﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ #ﻧﺰﺩ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...