کاش_امید_ندهیم_خودرا_به_بودنها (۱ تصویر)

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...
۲

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...

digikala