کار_در_راستای_قائم (۱ تصویر)

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم.فوتبال ۹۰ دقیقه است، اما معمولاً همی...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم.فوتبال ۹۰ دقیقه است، اما معمولاً همی...