کاروان_اسراء (۲ تصویر)

از #کاروان_اسراء و #خاندان_اهل_بیت_ع در #بازگشت_از_شام ، تنه...

از #کاروان_اسراء و #خاندان_اهل_بیت_ع در #بازگشت_از_شام ، تنه...

تویی که نام تو در #صدر_سربلندان استهنوز #بر_سر_نی #چهره_تو_خ...

تویی که نام تو در #صدر_سربلندان استهنوز #بر_سر_نی #چهره_تو_خ...