کاروانی (۴ تصویر)

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...
۱

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...

هنگامی که عقل عاشق می شود!عشق عاقل می شود؛آنگاه شهید می شوی....

هنگامی که عقل عاشق می شود!عشق عاقل می شود؛آنگاه شهید می شوی....

چقدر#تشنه #سفر اینجاست#کاروانی #جهادگر اینجاستچه شکوهی #خدا ...
۵

چقدر#تشنه #سفر اینجاست#کاروانی #جهادگر اینجاستچه شکوهی #خدا ...