کارن_همایونفر (۵ تصویر)

:down-pointing_red_triangle: #کارن_همایونفر خطاب به #سلبریتی...
۱۱

:down-pointing_red_triangle: #کارن_همایونفر خطاب به #سلبریتی...

نیازمندیم به صبح بخیر شنیدن از شما و بخیر شدن کل روزماننیازم...
۱

نیازمندیم به صبح بخیر شنیدن از شما و بخیر شدن کل روزماننیازم...

«سکانی آبی»روی تراسِ داغِ بعد از ظهر، پیراهنا رو باد پوشیدهچ...

«سکانی آبی»روی تراسِ داغِ بعد از ظهر، پیراهنا رو باد پوشیدهچ...

«بیدارم کن»بیدارم کن،بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من م...

«بیدارم کن»بیدارم کن،بیدارم کن از کابوسی که دم به دم با من م...