چیلله_گجه_سی (۴ تصویر)

یلدا و پاسداشت آیین‌های ملی
به قلم : دکتر علی اصغر شعر دوست
...

یلدا و پاسداشت آیین‌های ملی به قلم : دکتر علی اصغر شعر دوست ...

یلدا و پاسداشت آیین‌های ملی به قلم : دکتر علی اصغر شعر دوست ...
۱

یلدا و پاسداشت آیین‌های ملی به قلم : دکتر علی اصغر شعر دوست ...

شب یلدای، روزگار نوین آذربایجانی ها 


 با این اوصاف، شب یلد...
۱

شب یلدای، روزگار نوین آذربایجانی ها با این اوصاف، شب یلد...

شب یلدای، روزگار نوین آذربایجانی ها 

 با این اوصاف، شب یلدا...

شب یلدای، روزگار نوین آذربایجانی ها با این اوصاف، شب یلدا...