چیستا_یثریی (۱۰ تصویر)

#احمد_رضا_احمدی #شاعر_معاصر .امان از جمعه ها..مگر میگذرد؟ جا...
۱

#احمد_رضا_احمدی #شاعر_معاصر .امان از جمعه ها..مگر میگذرد؟ جا...

#نذری خوردم..... . .خسته از سر کار برمیگشتم ؛ که دیدم جوانان...

#نذری خوردم..... . .خسته از سر کار برمیگشتم ؛ که دیدم جوانان...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : #فقط_به_خاطر_من ( #چیستا_ی...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : #فقط_به_خاطر_من ( #چیستا_ی...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : #فقط_به_خاطر_من ( #چیستا_ی...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : #فقط_به_خاطر_من ( #چیستا_ی...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : فقط به خاطر من ( #چیستا_یث...

نظرسنجی پایان یافت ..نمایش #اول : فقط به خاطر من ( #چیستا_یث...

#احمد_رضا_احمدی #شاعر_معاصر .امان از جمعه ها..مگر میگذرد؟ جا...

#احمد_رضا_احمدی #شاعر_معاصر .امان از جمعه ها..مگر میگذرد؟ جا...

..... پیرمردی به خاطر صد سکه و چهارده مثقال طلا ؛ مهریه ی هم...
۱

..... پیرمردی به خاطر صد سکه و چهارده مثقال طلا ؛ مهریه ی هم...

آخه ؛ مجبوری انقدر زیبا باشی که آدم بخواد به خاطرت زندگی کنه...

آخه ؛ مجبوری انقدر زیبا باشی که آدم بخواد به خاطرت زندگی کنه...

آخه ؛ مجبوری انقدر زیبا باشی که آدم بخواد به خاطرت زندگی کنه...

آخه ؛ مجبوری انقدر زیبا باشی که آدم بخواد به خاطرت زندگی کنه...