چیستا_یثربی (۲۹۱ تصویر)

^^ ‌وقتی  تلاش  میکنیبرای  حالِ  خوبِ  کسی  و  نمیبیند ؛خستگ...

^^ ‌وقتی تلاش میکنیبرای حالِ خوبِ کسی و نمیبیند ؛خستگ...

مرا به یڪ ظهر بی دغدغهمرا به عمق صدایتوقت گفتن" دوستت دارم  ...

مرا به یڪ ظهر بی دغدغهمرا به عمق صدایتوقت گفتن" دوستت دارم ...

مرا به یک عصر بی دغدغهمرا به عمق صدایت،وقت گفتن"دوستت دارم "...
۱۸

مرا به یک عصر بی دغدغهمرا به عمق صدایت،وقت گفتن"دوستت دارم "...

من عاشقش بودم‌...به خانه ی ما که می‌آمدند، حالم عوض می‌شد. ی...
۲

من عاشقش بودم‌...به خانه ی ما که می‌آمدند، حالم عوض می‌شد. ی...

خیلي وقتا آدم نمي دونه چه مرگشه.دلش مي خواد درباره ش با یکي ...

خیلي وقتا آدم نمي دونه چه مرگشه.دلش مي خواد درباره ش با یکي ...

تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو پنجره؛ دو تخت؟!.......

تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو پنجره؛ دو تخت؟!.......

‏برای رسیدن به توراه نمی‌روم، پرواز می‌کنمنمی‌نویسمکلمه اختر...

‏برای رسیدن به توراه نمی‌روم، پرواز می‌کنمنمی‌نویسمکلمه اختر...

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم پرواز می‌کنم نمی‌نویسمکلمه اختر...

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم پرواز می‌کنم نمی‌نویسمکلمه اختر...

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم مثل باد که از پ...

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم مثل باد که از پ...

آن قدر جای خالیت اینجاست،که کنارم دراز می کشد،برایم قصه میگو...

آن قدر جای خالیت اینجاست،که کنارم دراز می کشد،برایم قصه میگو...

برای رسیدن به تو راه نمیروم، پرواز میکنم#چیستا_یثربی

برای رسیدن به تو راه نمیروم، پرواز میکنم#چیستا_یثربی

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...

می ترسم نتوانم بگویم...تمام کلماتِ جهان را به آب می ریزممثل ...

می ترسم نتوانم بگویم...تمام کلماتِ جهان را به آب می ریزممثل ...

...دلم برای تو تنگ استو این را نمی‌توانم بگویم!مثل باد که از...

...دلم برای تو تنگ استو این را نمی‌توانم بگویم!مثل باد که از...

عشق...مثل رد دست تو روی هواست...نمی توانم به کسی ثابتش کنم.....

عشق...مثل رد دست تو روی هواست...نمی توانم به کسی ثابتش کنم.....

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...
۵

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...