چکیده (۹ تصویر)

#موضوع_پروژه:  استراتژی دفاعی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس...

#موضوع_پروژه:  استراتژی دفاعی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس...

#موضوع_پروژه:  استراتژی دفاعی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس...

#موضوع_پروژه:  استراتژی دفاعی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس...

* #چکیده:#نان_درآوردن مطلقا جزو #وظایف زن نیست. اما آنجایی ک...

* #چکیده:#نان_درآوردن مطلقا جزو #وظایف زن نیست. اما آنجایی ک...

○ #چکیده :عمال خود را وادار کردند به هر حیله‌ای که ممکن است ...

○ #چکیده :عمال خود را وادار کردند به هر حیله‌ای که ممکن است ...

#چکیده:
"شما آزادید در کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کا...
۳

#چکیده: "شما آزادید در کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کا...

○ #چکیده :وقتی که #مایحتاج را به ما ندادند، #خودمان می‌رویم ...

○ #چکیده :وقتی که #مایحتاج را به ما ندادند، #خودمان می‌رویم ...

○ #چکیده :
اگر تمام دنیا - یکطرفه - بگویند:
باید بشود! من یک...
۱

○ #چکیده : اگر تمام دنیا - یکطرفه - بگویند: باید بشود! من یک...

○ #چکیده :
خمینی و امثال خمینی می‌توانند که یک چیزی بگویند ک...

○ #چکیده : خمینی و امثال خمینی می‌توانند که یک چیزی بگویند ک...

○ #چکیده :
خوب است #دینداری را دست‌کم از #بهاییان یاد بگیرید...

○ #چکیده : خوب است #دینداری را دست‌کم از #بهاییان یاد بگیرید...