چهل_سال_شکست (۴ تصویر)

:heavy_black_heart::rose:.موسی به قوم خودش گفت که:.«اِسْتَعِ...

:heavy_black_heart::rose:.موسی به قوم خودش گفت که:.«اِسْتَعِ...