چهارپاره (۶ تصویر)

#شعر #چهارپاره #حسرت #بوسه #تعفن #دندان #کوسه #تهمتن #غلامی

#شعر #چهارپاره #حسرت #بوسه #تعفن #دندان #کوسه #تهمتن #غلامی

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...

سروده ای از مسعود نوروزی راهی:دنیا بدون عشق ویران است ویران ...

سروده ای از مسعود نوروزی راهی:دنیا بدون عشق ویران است ویران ...

اگر از عشق حرفی هست، غوغاستمگر پروانه را از شعله پرواست؟جهان...

اگر از عشق حرفی هست، غوغاستمگر پروانه را از شعله پرواست؟جهان...

تو اردشیر اولم بودیآتش زدی تیر و سلاحم راجغرافیای چشم های تو...

تو اردشیر اولم بودیآتش زدی تیر و سلاحم راجغرافیای چشم های تو...