چم_چیت (۴ تصویر)

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart:  :heavy_black_hea...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart: :heavy_black_hea...

#لرستان#دورود #چم_چیت

#لرستان#دورود #چم_چیت