چــــــه (۳ تصویر)

#من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شــ...

#من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شــ...

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...
۱

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...