چشم_درد (۱ تصویر)

:leaf_fluttering_in_wind:از مؤمن و بیتابیِ او از بیماری تعجّ...
۷

:leaf_fluttering_in_wind:از مؤمن و بیتابیِ او از بیماری تعجّ...