چشمهایش_شروع_واقعه_بود (۱ تصویر)

فرقی نمیکندقهوه ای، مشکی یا آبیبالاخره روزی کسی پیدا می شودک...
۱

فرقی نمیکندقهوه ای، مشکی یا آبیبالاخره روزی کسی پیدا می شودک...