چشمام (۳۴ تصویر)

#İyiyim dedikten bir süre sonra #gözlerim #doluyor. Bu da #b...

#İyiyim dedikten bir süre sonra #gözlerim #doluyor. Bu da #b...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده، نه فریاد آرامت میکند ونه...
۲۸

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده، نه فریاد آرامت میکند ونه...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

بنازم چشم مستت را که سرمست‌ جهانم کرد...#چشمام:smiling_face_...
۱۱

بنازم چشم مستت را که سرمست‌ جهانم کرد...#چشمام:smiling_face_...

#چشمام:face_throwing_a_kiss:

#چشمام:face_throwing_a_kiss:

انقد خوب باشین که اگه بهتون گفتن "ایشالله یکی گیرت بیاد عین ...
۱۳

انقد خوب باشین که اگه بهتون گفتن "ایشالله یکی گیرت بیاد عین ...

درسته #چشمام سگ نداره.ولی بجاش #جذاب هم نیستم.
۵۶

درسته #چشمام سگ نداره.ولی بجاش #جذاب هم نیستم.

#ذهنم خسته:thought_balloon::footprints:#چشمام بسته:see-no-ev...
۱

#ذهنم خسته:thought_balloon::footprints:#چشمام بسته:see-no-ev...

#عاشق تر میشہ دلـــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:ــ...

#عاشق تر میشہ دلـــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:ــ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤از #تلخ‌ترین #اتفاق‌هایی که  #چشمام تا به حال دید...
۲

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤از #تلخ‌ترین #اتفاق‌هایی که #چشمام تا به حال دید...

#چشمام

#چشمام

#چشمام#NO_COPY#فوتو_بای_خاهر_دو_قلوم@chibezar#ابروهام_ریدع:f...
۳

#چشمام#NO_COPY#فوتو_بای_خاهر_دو_قلوم@chibezar#ابروهام_ریدع:f...