چاه_فاضلاب (۲ تصویر)

:heavy_exclamation_mark_symbol:   #اسحاق_️جهانگیری گفته #رهب...

:heavy_exclamation_mark_symbol: #اسحاق_️جهانگیری گفته #رهب...

پس از دروغ جهانگیری مبنی بر موافقت رهبری با تصویب لوایح FATF...
۲

پس از دروغ جهانگیری مبنی بر موافقت رهبری با تصویب لوایح FATF...