چارلی_چاپلین (۳۲۵ تصویر)

همیشه نباید حرف زدگاه باید سکوت کردحرف دل که گفتنی نیست!باید...
۲۰

همیشه نباید حرف زدگاه باید سکوت کردحرف دل که گفتنی نیست!باید...

برای یک روز هم که شده ؛ دنبال چیزهایی که نداری نرو !از چیزها...
۱

برای یک روز هم که شده ؛ دنبال چیزهایی که نداری نرو !از چیزها...

در دنیا جای کافی برای همه هست؛پس بجای اینکه جای کسی را بگیری...
۳

در دنیا جای کافی برای همه هست؛پس بجای اینکه جای کسی را بگیری...

مردم شهري که همه در آن می لنگندبه کسي که راست راه می رود می ...
۳۵۴

مردم شهري که همه در آن می لنگندبه کسي که راست راه می رود می ...

••اگر شاد بودی، آهسته بخند تا غم بیدار نشودو اگر غمگین بودی،...

••اگر شاد بودی، آهسته بخند تا غم بیدار نشودو اگر غمگین بودی،...

با احترام ... تلنگرررر

با احترام ... تلنگرررر

نا امید نباشیدددد

نا امید نباشیدددد

زندگی میتواند فوق العاده باشداگر دیگران ما رابه حال خودمان ب...

زندگی میتواند فوق العاده باشداگر دیگران ما رابه حال خودمان ب...

همیشه نباید حرف زدگاه باید سکوت کرد !حرف دل که گفتنی نیست .....

همیشه نباید حرف زدگاه باید سکوت کرد !حرف دل که گفتنی نیست .....

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو!از چیزهایی ...
۲۳

برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو!از چیزهایی ...

انسانیت

انسانیت

بزرگی،معرفت،ادبو نجابت آدمیان رابه هنگام خشم و عصبانیت بیازم...

بزرگی،معرفت،ادبو نجابت آدمیان رابه هنگام خشم و عصبانیت بیازم...

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!پس آواز بخ...

زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!پس آواز بخ...