چادر_من (۱۶ تصویر)

:pencil:برای تو مینویسم #برادرم!:scroll:...من #چادر برسر دار...
۴

:pencil:برای تو مینویسم #برادرم!:scroll:...من #چادر برسر دار...

#چـادری 

شاید جایم بهشت نباشد!
اما #چادر_من #بهشت_من است.
-...

#چـادری شاید جایم بهشت نباشد! اما #چادر_من #بهشت_من است. -...

:leaf_fluttering_in_wind::tulip::leaf_fluttering_in_wind::tu...
۷

:leaf_fluttering_in_wind::tulip::leaf_fluttering_in_wind::tu...

فرشته ها روی زمین هم هستندفقط خدا به جای بالعشق پوشیدن چادر ...
۷

فرشته ها روی زمین هم هستندفقط خدا به جای بالعشق پوشیدن چادر ...

‌ دوســـــت دارم چادرت را دختر زیبای شهرباهمین چادر که سر کر...
۷

‌ دوســـــت دارم چادرت را دختر زیبای شهرباهمین چادر که سر کر...

از خاطرہ ے چادرے شدنش تعریف میکرد...میگفت:رمضان نزدیڪ بود،خو...
۷

از خاطرہ ے چادرے شدنش تعریف میکرد...میگفت:رمضان نزدیڪ بود،خو...

خواهرممیدانی شیرینی چادر در چیست؟!اینکه تو لباس سربازی حجت ا...

خواهرممیدانی شیرینی چادر در چیست؟!اینکه تو لباس سربازی حجت ا...

بیتی که یاد و نام "چادر" در آن نوشته شودیک بیت ساده نیست ،که...
۴

بیتی که یاد و نام "چادر" در آن نوشته شودیک بیت ساده نیست ،که...

عاشقانه های پاکعاشقانه های پاکدر این آشوب تهران چادرت عطر خد...

عاشقانه های پاکعاشقانه های پاکدر این آشوب تهران چادرت عطر خد...

تا به حال غصه دار و غمگین ندیده بودمش همیشه دندان های صدفی س...
۹

تا به حال غصه دار و غمگین ندیده بودمش همیشه دندان های صدفی س...

دختران مافقط رنگ چادرشان سیاه است..وإلا دنیایشان رنگارنگ است...
۱۳

دختران مافقط رنگ چادرشان سیاه است..وإلا دنیایشان رنگارنگ است...

امروز من خوشحالم~~~~~~~~~~~~~http://khengoolestan.com/emrooz...
۷

امروز من خوشحالم~~~~~~~~~~~~~http://khengoolestan.com/emrooz...

چادر زیبای آسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن نه خجالت بکش نه...
۸

چادر زیبای آسمانی را خواهرم با غرور بر سر کن نه خجالت بکش نه...

شک نکن بانو جانبا همین چادر مشکیگرچه در ظاهر ، توجلوه های تن...
۱۶

شک نکن بانو جانبا همین چادر مشکیگرچه در ظاهر ، توجلوه های تن...

از لاک‌جیغم تا خدا رسیدنم رو مدیون اونیم که فردامُ رقم زد خد...
۱۸

از لاک‌جیغم تا خدا رسیدنم رو مدیون اونیم که فردامُ رقم زد خد...

*#چادرانه_نوشت:** #چادرم_بالهای_آسمانیم_در_روی_زمین#یادگار ح...

*#چادرانه_نوشت:** #چادرم_بالهای_آسمانیم_در_روی_زمین#یادگار ح...