پ_ن (۶۲ تصویر)

بخونید متن کوتاه
۱۰

بخونید متن کوتاه

:speech_balloon: خشونت علیە زنان محکومە، ولی علیە مردان چی! ...
۱

:speech_balloon: خشونت علیە زنان محکومە، ولی علیە مردان چی! ...

#دیدار_آخرهرگز فراموش نخواهیم ڪرد.نہ اشڪ هاے فرمانده راو نہ ...

#دیدار_آخرهرگز فراموش نخواهیم ڪرد.نہ اشڪ هاے فرمانده راو نہ ...

تا به حال به موسیقی طور دیگری نگاه کردید ؟گاهی اوقات هیچ راه...
۲

تا به حال به موسیقی طور دیگری نگاه کردید ؟گاهی اوقات هیچ راه...

شهر من #تهران :tokyo_tower: :sparkling_heart: ••••••• #پ_ن ن...

شهر من #تهران :tokyo_tower: :sparkling_heart: ••••••• #پ_ن ن...