پیرتروریست (۱ تصویر)

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...
۱۴

:large_blue_circle: هر وقت یکی از #برانداز ها اومد پای پست ت...