پوچی (۱۰ تصویر)

بعضی وقت‌ها احساس می‌کنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ...

بعضی وقت‌ها احساس می‌کنم که هیچ چیز معنی ندارد. در سیاره‌ای ...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم❣️این روزها با فراگیر شدن #ویروس #کرو...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم❣️این روزها با فراگیر شدن #ویروس #کرو...

آه ای #زندگی منم که هنوز
با همه #پوچی از تو لبریزم
نه به فکر...
عکس بلند
۴

آه ای #زندگی منم که هنوز با همه #پوچی از تو لبریزم نه به فکر...

:high_voltage_sign:️ یوگا پوچی و تهی‌شدن استکسانی که #یوگا ر...

:high_voltage_sign:️ یوگا پوچی و تهی‌شدن استکسانی که #یوگا ر...

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...
عکس بلند
۳

آه ای #زندگی منم که هنوزبا همه #پوچی از تو لبریزمنه به #فکرم...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:مرز حقارت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:مرز حقارت ...

‍ از #زن و زنانه هابسیار کلمه ها بهم چسباندم .از عشق ، مهر.....
۳

‍ از #زن و زنانه هابسیار کلمه ها بهم چسباندم .از عشق ، مهر.....

:small_blue_diamond: #او_را ... (۱۹):no_entry_sign: حرفای مر...

:small_blue_diamond: #او_را ... (۱۹):no_entry_sign: حرفای مر...

قسمت ۱۵:small_blue_diamond: #او_را ... 15:no_entry_sign:حرفا...
۳۳

قسمت ۱۵:small_blue_diamond: #او_را ... 15:no_entry_sign:حرفا...

:no_entry:️گفت: #دین یعنی جهل و #خرافات!  من فقط تابع #عقل م...

:no_entry:️گفت: #دین یعنی جهل و #خرافات! من فقط تابع #عقل م...