پولداری (۲ تصویر)

#پولداری منش است و ربطی به میزان دارایی ندارد.#گدایی صفت است...

#پولداری منش است و ربطی به میزان دارایی ندارد.#گدایی صفت است...

بزرگی چه زیبا می گفت :#پولداری ؛ #منش است و ربطی به میزان دا...

بزرگی چه زیبا می گفت :#پولداری ؛ #منش است و ربطی به میزان دا...