پلنگان (۹ تصویر)

#پلنگان این روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در...
۲

#پلنگان این روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در...

#پلنگان این روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در...
۲

#پلنگان این روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در...

#پلنگاناین روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در ...
۱

#پلنگاناین روستا با چشمه‌های پر آب و دره زیبای تنگیور که در ...

#عکاس_خودمدر سینه مان حسینیه هایی مکرم استهر شب برای روضه ات...
۳

#عکاس_خودمدر سینه مان حسینیه هایی مکرم استهر شب برای روضه ات...

#عکاس_خودممازیر سایه ات قد و قامت کشیده ایم یا حسین...#حسین_...
۱۱

#عکاس_خودممازیر سایه ات قد و قامت کشیده ایم یا حسین...#حسین_...

#عکاس_خودمراز من شو‌ نِگَهت میدارم...#هادی_پاکزاد #پاییز#پلن...
۳

#عکاس_خودمراز من شو‌ نِگَهت میدارم...#هادی_پاکزاد #پاییز#پلن...

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...
۲

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...

#عکاس_خودماگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید،اگر نویسنده‌اید،...
۹

#عکاس_خودماگر مُعلم اید، اگر پدر و مادر اید،اگر نویسنده‌اید،...

#عکاس_خودممی توان گفت: بی خیال امّا بی خیال نبود!نمی شود بود...

#عکاس_خودممی توان گفت: بی خیال امّا بی خیال نبود!نمی شود بود...

digikala