پسر_عزیز_مادر (۱ تصویر)

بی تو از غصه تلمبار شدن هم دارداینهمه فاصله بیمار شدن هم دار...
۳

بی تو از غصه تلمبار شدن هم دارداینهمه فاصله بیمار شدن هم دار...