پسر_ارشد (۱ تصویر)

این حرم با #چهار_گنبد میشود #بیت_الحسن .. #پسر_ارشد مادر به ...
۶۴

این حرم با #چهار_گنبد میشود #بیت_الحسن .. #پسر_ارشد مادر به ...