پریوش (۱ تصویر)

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...
۲

#عکاس_خودمسودای دلنشینِنخستین و آخرین! عمرم گذشته است وتوام ...