پروانه_الف (۳۵ تصویر)

زندگی بی تو خلوت استُ بی نهایت شببا ته مانده ای که رسوب کرده...
۱۱

زندگی بی تو خلوت استُ بی نهایت شببا ته مانده ای که رسوب کرده...

خواب لازمم در آغوشتبوس واجبتنِ زندگی یخ میکند مدامکِرِح شده ...
۵

خواب لازمم در آغوشتبوس واجبتنِ زندگی یخ میکند مدامکِرِح شده ...

نمایش خنده بر لبانمروی صحنه ی زندگی از درون میخورَدَمدیدنتآغ...
۲۶

نمایش خنده بر لبانمروی صحنه ی زندگی از درون میخورَدَمدیدنتآغ...

من برای یه لحظه که میخواستم کنار تو زندگی کنم هزار بار مُردم...
۱۳

من برای یه لحظه که میخواستم کنار تو زندگی کنم هزار بار مُردم...

کاش میشد از اینجایی که هستم دلم را از پیش تویی که نیستی بردا...
۶

کاش میشد از اینجایی که هستم دلم را از پیش تویی که نیستی بردا...

ما خیلی نقطه ی مشترکی با هم نداشتیمبیشتر تفاوت بود تا تفاهم!...
۴

ما خیلی نقطه ی مشترکی با هم نداشتیمبیشتر تفاوت بود تا تفاهم!...

دلتنگیِ من از جنس قدم زدنای تو بارون شما یا قهوه خوردنای تو ...
۲

دلتنگیِ من از جنس قدم زدنای تو بارون شما یا قهوه خوردنای تو ...

در رویاهایم با تو زندگی مشترک دارمدر خیال پردازی هایم که انق...
۸

در رویاهایم با تو زندگی مشترک دارمدر خیال پردازی هایم که انق...

مرا فراموش کنمثل من که تو رامگذار یادت بیاید با هم بودن هایم...
۳

مرا فراموش کنمثل من که تو رامگذار یادت بیاید با هم بودن هایم...

به رفتنتم عادت میکنممث کیوی خوردنای با پوستمث لبخندای خشکِ ز...
۳

به رفتنتم عادت میکنممث کیوی خوردنای با پوستمث لبخندای خشکِ ز...

بیش از این نمیتوانم حریف این دل شوم«تو چرا باز نگشتی دیگر؟!»...
۱۴

بیش از این نمیتوانم حریف این دل شوم«تو چرا باز نگشتی دیگر؟!»...

برایم حرف بزنحرفهای تو خوب استحرفهای تو تسلی بخش سر درد های ...
۴

برایم حرف بزنحرفهای تو خوب استحرفهای تو تسلی بخش سر درد های ...

موسس مکتب عشق؛مدرس احساس؛ مروج شاعرانه های عاشقانه؛گم در حوا...
۳

موسس مکتب عشق؛مدرس احساس؛ مروج شاعرانه های عاشقانه؛گم در حوا...

من شاعر نیستمو مشعر شعری نخواهم بودمن در احساس پر لطافت تران...
۳

من شاعر نیستمو مشعر شعری نخواهم بودمن در احساس پر لطافت تران...

با من سخن بگوبگو تا صدایت را از لابلای واژه هایی که به کار م...
۱۱

با من سخن بگوبگو تا صدایت را از لابلای واژه هایی که به کار م...

من اصلا #پاییز رو دوست ندارمپاییز مث یه جادوگره که چون زیادی...
۳

من اصلا #پاییز رو دوست ندارمپاییز مث یه جادوگره که چون زیادی...

کاش خاطره موندگار نبودکاش مث درسهای شب امتحانبال در می آوردن...
۴

کاش خاطره موندگار نبودکاش مث درسهای شب امتحانبال در می آوردن...

کاش  یه نفر رو داشتیم کههمش بغل نمیخواستبوس نمیخواستیه کم فق...
۳

کاش یه نفر رو داشتیم کههمش بغل نمیخواستبوس نمیخواستیه کم فق...