پرنیا (۱۰۹ تصویر)

دوستم نداشتی و من سوای همه ی عاشق ها از تو نوشته بودم...
۶

دوستم نداشتی و من سوای همه ی عاشق ها از تو نوشته بودم...

𖥚̸͜𖥚̸▸▹.͜.̶ ᷝ ꯭ᷟ̶꯭⟮ᴀ̸꯭̽ғ̸꯭̽Ꮥ̸꯭̽ᴀ̸꯭̽ɴ̸꯭̽ᴇ̸꯭̽ʜ̸꯭̽⟯꯭ ̶꯭|͞͞⃟🇵🇬͟...

𖥚̸͜𖥚̸▸▹.͜.̶ ᷝ ꯭ᷟ̶꯭⟮ᴀ̸꯭̽ғ̸꯭̽Ꮥ̸꯭̽ᴀ̸꯭̽ɴ̸꯭̽ᴇ̸꯭̽ʜ̸꯭̽⟯꯭ ̶꯭|͞͞⃟🇵🇬͟...

😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و بابا روزت مبـــارک🎂🎉🎊🎈🎁 روز ...
۱

😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و بابا روزت مبـــارک🎂🎉🎊🎈🎁 روز ...

😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و بابا روزت مبـــارک🎂🎉🎊🎈🎁 روز ...
۲

😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و بابا روزت مبـــارک🎂🎉🎊🎈🎁 روز ...

@Parniya_p95zizi2 اینستاگرام 😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و...

@Parniya_p95zizi2 اینستاگرام 😘پــــرنیا خانــوم 😘نفس مامان و...

بنده از کسانی هستم که مدرکم اعتبار داره 😂 #پرنیا #ساقی
۱

بنده از کسانی هستم که مدرکم اعتبار داره 😂 #پرنیا #ساقی

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_هفدهم #پارت_اخرازادش کرده بو...
۳

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_هفدهم #پارت_اخرازادش کرده بو...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_شانزدهممیلاد گفت ای بابا حال...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_شانزدهممیلاد گفت ای بابا حال...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_پانزدهمامیر محکم تر دستمو فش...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_پانزدهمامیر محکم تر دستمو فش...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_چهاردهمشب که شد وقتی خواستگا...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_چهاردهمشب که شد وقتی خواستگا...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_چهاردهمولی واسم مهم نبود حسی...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_چهاردهمولی واسم مهم نبود حسی...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_سیزدهموقتی گواهینامم رو گرفت...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_سیزدهموقتی گواهینامم رو گرفت...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_دوازدهمصبح که بیدار شدم کسی ...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_دوازدهمصبح که بیدار شدم کسی ...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_یازدهمرفتم یکم خونه رو تمیز ...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_یازدهمرفتم یکم خونه رو تمیز ...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_دهمداد زد قطع نکن اگه قطع کن...

#پرنیا #رمان #عشق_ابدی_من #پارت_دهمداد زد قطع نکن اگه قطع کن...