پدربزرگ_مقتول (۲ تصویر)

:small_orange_diamond:️#قصاص در صورتی ثابت و اجرا می‌شود که:...
۰

:small_orange_diamond:️#قصاص در صورتی ثابت و اجرا می‌شود که:...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر #قاتل از #ورثه (مثلا...
۰

:white_left_pointing_backhand_index:اگر #قاتل از #ورثه (مثلا...