پدران (۵۱ تصویر)

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۳

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۲

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۳

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۱

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۲

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۹

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۲

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۴

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۳

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۵

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

  جگر می‌سوزد و درد کمی نیست

 ...
۸

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست جگر می‌سوزد و درد کمی نیست ...

پدر عزیزم روحت شاد .... 
پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذ...
۳

پدر عزیزم روحت شاد .... پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذ...

پنجشنبه ست.... روحت شاد پدر عزیزم ...
 و باز هم بياد همه ...
۱۰

پنجشنبه ست.... روحت شاد پدر عزیزم ... و باز هم بياد همه ...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۳

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۳

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۲

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...

پنجشنبه ست
 و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک :

🌹 ا...
۲

پنجشنبه ست و باز هم بياد همه گذشتگان و اسیران خاک : 🌹 ا...