پام (۲۴ تصویر)

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر   بعضیا واقعا روسنگ پا قزوین کم کردن.نشد که بشه باد...

#تلنگر بعضیا واقعا روسنگ پا قزوین کم کردن.نشد که بشه باد...

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #آمو #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #آمو #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #دویی#نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#دویی!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#دویی! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر  #آمو؛ #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#تلنگر #آمو؛ #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو!  #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!

#آمو! #نپلک تو#دست و#پام #ببینم چ #صلان!