پامچال (۱۳ تصویر)

آرایه گل پامچال پبکره ایتالیا اف

آرایه گل پامچال پبکره ایتالیا اف

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال
۱

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال
۱

#گلکاری #گلدان #گل #پامچال

#پامچال
۷

#پامچال

نمی‌‌دانم چه سالی‌ بود...به هرحال بهار بوی بیدمشک می‌داد و ش...

نمی‌‌دانم چه سالی‌ بود...به هرحال بهار بوی بیدمشک می‌داد و ش...

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه  ،#پامچال  ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،#پامچال ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه  ،#پامچال ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،#پامچال ،

نا گهان آمد و زد آمد و کشت آمد و برد
او فقط آمده بود از دل م...
۲۴

نا گهان آمد و زد آمد و کشت آمد و برد او فقط آمده بود از دل م...