پاسدار_انقلاب (۲ تصویر)

تا پای جان کنار رهبرم و مردم عزیزم هستم میمانم و خواهم ماند#...

تا پای جان کنار رهبرم و مردم عزیزم هستم میمانم و خواهم ماند#...

‌‌‌رهبر انقلاب: شما پاسدار انقلابید، #پاسدار_انقلاب . البتّه...

‌‌‌رهبر انقلاب: شما پاسدار انقلابید، #پاسدار_انقلاب . البتّه...