پابوس (۲۷ تصویر)

#پابوس:flexed_biceps:سکان زمین و آسمان است علی:crown:سلطان ه...

#پابوس:flexed_biceps:سکان زمین و آسمان است علی:crown:سلطان ه...

#پابوس بهترین حالت یک نوکرت:raised_hand:این است حسین:heavy_b...
۹

#پابوس بهترین حالت یک نوکرت:raised_hand:این است حسین:heavy_b...

#پابوس:sleeping_face:°|خواب دیدم ڪه :green_heart:°|دلم در حر...

#پابوس:sleeping_face:°|خواب دیدم ڪه :green_heart:°|دلم در حر...

#عیدانه | #پابوسامـشـب دلـ:beating_heart:ـمبه شور و شیـ:smil...

#عیدانه | #پابوسامـشـب دلـ:beating_heart:ـمبه شور و شیـ:smil...

#پابوس•|کوچه اےبی صدا و یڪ مادر•|عده اے بی حیا و یڪ مادر:whi...

#پابوس•|کوچه اےبی صدا و یڪ مادر•|عده اے بی حیا و یڪ مادر:whi...

#پابوسایها الناس:raised_hand: بخواهید که آقا برسد:pedestrian...

#پابوسایها الناس:raised_hand: بخواهید که آقا برسد:pedestrian...

#پابوسچھ ڪند:white_frowning_face:️ دستـ خودش نیستـ ڪھ عاشـ:s...

#پابوسچھ ڪند:white_frowning_face:️ دستـ خودش نیستـ ڪھ عاشـ:s...

#پابوساز دلمـ❥ تا لبـ ایوان شمـ:white_up_pointing_index:️ــا...

#پابوساز دلمـ❥ تا لبـ ایوان شمـ:white_up_pointing_index:️ــا...

#پابوس فرض ڪن:face_with_rolling_eyes:نیمہ شب و:crescent_moon...

#پابوس فرض ڪن:face_with_rolling_eyes:نیمہ شب و:crescent_moon...

#طلبگی | #پابوسوقت‌دعاباگریه‌میلرزدصدایت:pensive_face:نام‌مر...

#طلبگی | #پابوسوقت‌دعاباگریه‌میلرزدصدایت:pensive_face:نام‌مر...

#پابوسشاهنشهان⇩به عشق غلامیت دلخوشند:smiling_face_with_smili...
۱

#پابوسشاهنشهان⇩به عشق غلامیت دلخوشند:smiling_face_with_smili...

#پابوس●چقـ ــدر فعل عجیبے ستـ:disappointed_face:پیـ ـر شدن د...

#پابوس●چقـ ــدر فعل عجیبے ستـ:disappointed_face:پیـ ـر شدن د...

#پابوس کوچک ترین نبود ولی چند ساله بود:pensive_face:خونین تر...
۱

#پابوس کوچک ترین نبود ولی چند ساله بود:pensive_face:خونین تر...

#پابوس | #حسینیه | #آقامونهاربعین نزدیک است و خیل عاشقان سید...
۱

#پابوس | #حسینیه | #آقامونهاربعین نزدیک است و خیل عاشقان سید...

#پابوسخیلی #گران تمام شد:loudly_crying_face:این #اب خواستن ه...

#پابوسخیلی #گران تمام شد:loudly_crying_face:این #اب خواستن ه...

#پابوس او که در شش ماهگی

#پابوس او که در شش ماهگی

#پابوس تمام شد شب عید:crescent_moon:و نوای غم آید:waving_bla...

#پابوس تمام شد شب عید:crescent_moon:و نوای غم آید:waving_bla...

#پابوس #حسین_جان:tulip::candle:ثبت نام اربعینت:writing_hand:...

#پابوس #حسین_جان:tulip::candle:ثبت نام اربعینت:writing_hand:...