پائین (۴ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

.این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین...
۱

.این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین...

.این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین...

.این سخن در #حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در #آیات پیشین...

digikala