وعجل_فرجهم (۱۲۰ تصویر)

#اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد #وعجل_فرجهم #یا_مهدی(ع #ولادت_ا...
۴

#اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد #وعجل_فرجهم #یا_مهدی(ع #ولادت_ا...

#حضرت_محمد_ص_فرمودند :آوای خود را به هنگام #صلوات بر من بلند...
۱

#حضرت_محمد_ص_فرمودند :آوای خود را به هنگام #صلوات بر من بلند...

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...

ذکر روز جمعه100 مرتبه#اللهم‌صل‌علی‌محمد‌وآل‌محمد #وعجل_فرجهم...
۴

ذکر روز جمعه100 مرتبه#اللهم‌صل‌علی‌محمد‌وآل‌محمد #وعجل_فرجهم...

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم
۲

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم
۵

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم
۲

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم
۲

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم
۱

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم

#اللهم_صل_علی_محمد#وآل_محمد#وعجل_فرجهم