وعاشقانه (۶ تصویر)

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...
۲۸

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...
۷۴

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...

#یڪ عصر پراز آرامش#یڪ دل شادو بے غصہ#یڪ زندگے آروم#وعاشقانه#...
۴۲

#یڪ عصر پراز آرامش#یڪ دل شادو بے غصہ#یڪ زندگے آروم#وعاشقانه#...

هـــــــای صبـــــاح الــنور#ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز...
۱۵

هـــــــای صبـــــاح الــنور#ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز...

هـــــــای صبـــــاح الــنور#ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز...
۴۴

هـــــــای صبـــــاح الــنور#ســـلام صبح بخیر مهربون #یک روز...

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...
۱۵

#صادقانه دروغ میگویند#وعاشقانه خیانت میکنندکاش #دلها آن قدر ...