وصیت_نامه_زیبای_سردار_شهید_شوشتری (۱ تصویر)

#وصیت_نامه_زیبای_سردار_شهید_شوشتریدیروز از هرچه #بود #گذشتیم...
۱۲

#وصیت_نامه_زیبای_سردار_شهید_شوشتریدیروز از هرچه #بود #گذشتیم...