وسام_العلیاوی (۳ تصویر)

برخی با اختلاس پدرانشانبرخی با رشوه هایشانبرخی با وطنفروشی ه...
۶

برخی با اختلاس پدرانشانبرخی با رشوه هایشانبرخی با وطنفروشی ه...

خاصیت #فتنه همین است که فضا غبار آلود شود ، #حق و #باطل در ه...

خاصیت #فتنه همین است که فضا غبار آلود شود ، #حق و #باطل در ه...

:heavy_large_circle:️حماقت #عرب و #عجم ندارد. کدام ملتی #قهر...
۲

:heavy_large_circle:️حماقت #عرب و #عجم ندارد. کدام ملتی #قهر...