وحیدیامین_پور (۳ تصویر)

http://www.fardanews.com/fa/news/689099/شعر-میثم-مطیعی-در-مر...
۱

http://www.fardanews.com/fa/news/689099/شعر-میثم-مطیعی-در-مر...

#وحیدیامین_پور#روحانی_مچکریم #طنزبیانیه ی خیالی رییس جمهور ا...
۵

#وحیدیامین_پور#روحانی_مچکریم #طنزبیانیه ی خیالی رییس جمهور ا...

یامین پور: در 9دی 88 مردم به داد نظام رسیدندبرای مشاهده کلیپ...

یامین پور: در 9دی 88 مردم به داد نظام رسیدندبرای مشاهده کلیپ...