واکف (۲ تصویر)

:جرح #واکف جرح #کاعد جرح جارجرح #یعزف جرح #لحن جرح جارجرح #ط...

:جرح #واکف جرح #کاعد جرح جارجرح #یعزف جرح #لحن جرح جارجرح #ط...