والت_ویتمن (۱۵ تصویر)

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...
۳

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...
۲

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...

زندگی به من آموختبودن با کسانی که دوستشان دارم ،از همه چیز ب...

پیدا کردن نقطه ضعف‌های دیگران کمی هوش می‌خواهد؛ اما سوء استف...
۷

پیدا کردن نقطه ضعف‌های دیگران کمی هوش می‌خواهد؛ اما سوء استف...

پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی هوش می خواهد ؛ اما سوء است...
۲

پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی هوش می خواهد ؛ اما سوء است...

:heavy_check_mark:️:white_heavy_check_mark:«مبادا خودت را از...
۱۱

:heavy_check_mark:️:white_heavy_check_mark:«مبادا خودت را از...

پیدا کردن نقطه‌ضعف‌های دیگران کمی هوش می‌خواهد؛ اما سوءاستفا...

پیدا کردن نقطه‌ضعف‌های دیگران کمی هوش می‌خواهد؛ اما سوءاستفا...

مرا اگر جایی گم کردیجای دگر بجویجایی ایستاده امبه انتظار تو#...

مرا اگر جایی گم کردیجای دگر بجویجایی ایستاده امبه انتظار تو#...

Sweet princess:مرا اگر جایی گم کردیجای دگر بجویجایی ایستاده ...

Sweet princess:مرا اگر جایی گم کردیجای دگر بجویجایی ایستاده ...

#والت_ویتمنپیدا کردننقطه ضعف‌های دیگرانکمی هوش می‌خواهداما س...

#والت_ویتمنپیدا کردننقطه ضعف‌های دیگرانکمی هوش می‌خواهداما س...

زندگی به من آموخت؛ بودن با کسانی که دوستشان دارماز همه چیز ب...

زندگی به من آموخت؛ بودن با کسانی که دوستشان دارماز همه چیز ب...

ای حنجره من بلندتر ,روشن تر بانگ بردار فضا را بشکاف ای صدا ا...

ای حنجره من بلندتر ,روشن تر بانگ بردار فضا را بشکاف ای صدا ا...