واسم (۶ تصویر)

#واسم بجنگ
۰

#واسم بجنگ

:heavy_black_heart:️ :heavy_black_heart:️وقتی #میخوام بگم دو...
۰

:heavy_black_heart:️ :heavy_black_heart:️وقتی #میخوام بگم دو...

#خیلی#وقته#واسم #جهنمه
۲

#خیلی#وقته#واسم #جهنمه

#داغونی#ن#چراداغونی!#نیستم عوضی ولم کن#پ چراگریه میکنی؟#ب تو...
۰

#داغونی#ن#چراداغونی!#نیستم عوضی ولم کن#پ چراگریه میکنی؟#ب تو...