هوس (۴۹۱ تصویر)

دختر بودن تاوان دارد...

دختر بودن تاوان دارد...

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...
۱

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...

R.   V.     A.      N.     i.   #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

R. V. A. N. i. #آدما واسع #موندن نی تا بفهم...

#عشق وسیلع #هوس نیس یا بخای #لاشی بازی در بیاری هرچی هسی همو...
۳۷

#عشق وسیلع #هوس نیس یا بخای #لاشی بازی در بیاری هرچی هسی همو...

من و دوست‌پسرم فکر می‌کردیم عاشق هم هستیم

من و دوست‌پسرم فکر می‌کردیم عاشق هم هستیم

‍ #تو هوسانه یهر لحظه ی منی فکر کردن ِ به تودهان ِ #شعرهایم ...
۲

‍ #تو هوسانه یهر لحظه ی منی فکر کردن ِ به تودهان ِ #شعرهایم ...

عاشقانه...

عاشقانه...

امـــروز تو شوهــر دیگران را به #هوس🤤 می‌اندازی...😓فـــــردا...
۸

امـــروز تو شوهــر دیگران را به #هوس🤤 می‌اندازی...😓فـــــردا...

حدیث عشق

حدیث عشق

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...