هواے (۴ تصویر)

#هواے تو در سر دارم از زمین سیرم

#هواے تو در سر دارم از زمین سیرم

:yellow_heart:من #هواے تو را بہ سر دارم:cherry_blossom:تـو ه...
۱

:yellow_heart:من #هواے تو را بہ سر دارم:cherry_blossom:تـو ه...

با اینڪہ از #نسل شما نیستم،امادلم بدجور #هواے صداے بیسیم های...

با اینڪہ از #نسل شما نیستم،امادلم بدجور #هواے صداے بیسیم های...

من #هواے تو را بہ سر دارمتـو هواے #دل مـرا دارےهر چہ #بیمار ...
۱

من #هواے تو را بہ سر دارمتـو هواے #دل مـرا دارےهر چہ #بیمار ...