هوای_من (۷ تصویر)

#معرفی_کتاب #هوای_من #جلد_دومداستان «هوای من» نوشته نرجس شکو...
۲

#معرفی_کتاب #هوای_من #جلد_دومداستان «هوای من» نوشته نرجس شکو...

فکر می‌کنی ؟!؟!؟!؟!#هوای_من:revolving_hearts:#نرجس_شکوریان_ف...

فکر می‌کنی ؟!؟!؟!؟!#هوای_من:revolving_hearts:#نرجس_شکوریان_ف...

منظاهر را درست می کنم که بگویم خوشم.تــوظاهرت را درست می کنی...

منظاهر را درست می کنم که بگویم خوشم.تــوظاهرت را درست می کنی...

#پست_ویژه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:هر کس عقلش حاک...

#پست_ویژه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:هر کس عقلش حاک...

#پست_ویژه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:هر کس عقلش حاک...

#پست_ویژه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:هر کس عقلش حاک...

#بریده ای دیگر :#برشی_از_کتاب :black_scissors:️برای جواد مین...

#بریده ای دیگر :#برشی_از_کتاب :black_scissors:️برای جواد مین...

#هوای_من#نرجس_شکوریان_فرد#بریده_کتابالبته به کسی برنخوره ها‌...

#هوای_من#نرجس_شکوریان_فرد#بریده_کتابالبته به کسی برنخوره ها‌...