هندوها (۱ تصویر)

ما #مسلمان هستیم ..ما را #بوداییان در برمه..#مسیحیان در اروپ...

ما #مسلمان هستیم ..ما را #بوداییان در برمه..#مسیحیان در اروپ...

digikala